Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Deklaracja dostępności (www.bip.sds.rawicz.pl)

Data publikacji: 2021-02-01

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.sds.rawicz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Turek, sdsrawicz@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 546-11-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu usytuowany jest w budynku dwukondygnacyjnym. Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon (w celu przywołania pracownika). W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. 2. ŚDS nie posiada wewnętrznego parkingu oraz miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na terenie ŚDS-u nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego i nie ma informacji głosowych. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi: Po lewej stronie wejścia głównego znajduje się podjazd dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia ŚDS-u znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Wewnątrz budynku zamontowana jest winda. Korytarze oraz wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych i zapewniają możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim (z opiekunem lub samodzielnie). Pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety) wyposażone są w udogodnienia, umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip.sds.rawicz.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-02-01
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu

 1. 2021-02-27 (17:46:30)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.sds.rawicz.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-02-27 (17:46:38)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.sds.rawicz.pl)
  Redaktor: Administrator systemu

Raport o stanie zapewniania dostępności

Data publikacji: 2021-04-01

Załączniki:

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności (plik pdf 3704KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-01
Dane wprowadził(a): Edyta Naskręt
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

 1. 2021-04-01 (14:52:27)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Raport
  Redaktor: Edyta Naskręt
 2. 2021-04-01 (16:32:47)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności
  Redaktor: Administrator systemu
 3. 2021-04-01 (16:34:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności
  Redaktor: Administrator systemu
 4. 2021-04-01 (16:34:46)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności
  Redaktor: Administrator systemu