Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Klauzula Informacyjna

Data publikacji: 2021-02-03

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 02 stycznia 2020 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz. Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: sds@rawicz.eu, telefonicznie pod numerem (65) 546 11 36, pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail sdsrawicz@wp.pl.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym i z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia nw. celów:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

-   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-   inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: sdsrawicz@wp.pl.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

15. Decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-02-03
Dane wprowadził(a): Edyta Naskręt
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

 1. 2021-02-03 (20:59:55)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Klauzula Informacyjna
  Redaktor: Edyta Naskręt
 2. 2021-02-03 (21:00:27)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Klauzula Informacyjna
  Redaktor: Edyta Naskręt
 3. 2021-02-03 (21:05:48)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Klauzula Informacyjna
  Redaktor: Edyta Naskręt
 4. 2021-02-04 (23:00:38)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Klauzula Informacyjna
  Redaktor: Edyta Naskręt